Dr. Priyantha Kumara Gunawardana

Bio

B.VSc, Ph.D

Poultry / Livestock

Contact Details

Address
125/21, wijayamawatha, Thalahena, Malabe

Email - priyantha.gunawardena@gmail.com